Sunday, 8 May 2016

Classical, Folk and Tribal Dances of India

  • Classical Dances of India
Dance NameState name
Bharat Natyam Tamil Nadu
Kathakali, Mohiniattam Kerala
Kutchipudi Andhra Pradesh
Karma Madhya Pradesh
Khantumm Mizoram
Kathak North India
Bihu, Sattriya Assam
Odissi Odisha
Manipuri Manipur
Ghoomar Rajasthan
Rauf Jammu & Kashmir
Yakshagan Karnataka

  • Folk and Tribal Dances
State nameDance name
Uttar Pradesh Nautanki, Thora, Chappeli, Swang, Raslila, Kajri
Bihar Jata Jatin, Jadur, Chhau, Kathaputli, Bakho, Jhijhiya, Samochakwa, Karma, Jatra, Natna
Gujrat Garba, Dandiya Rass, Tippani, Gomph
Rajasthan Ginad, Chakri, Gangore, Terahtaal, Khayal, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini
Maharashtra Tamasha, Gafa, Dahikala, Lovani, Mauni, Lezin, Dandaniya, Dasavtar
Karnataka Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana
Kerala Kaikottikali, Kaliyattam, Tappatikkali
Tamil Nadu Kolattam, Pinnal Kolattam, Kummi, Kavadi, Karagam
Orisha Ghumara Sanchar, Chadya Dandanata, Chhau
Andhra Pradesh Ghanta Mardala, Veedhi Natakam, Burrakatha
West Bengal Kathi, Chhau, Baul, Kirtan, Jatra, Lama
Assam Bihu, Khel Gopal, Rash Lila, Tabal Chongli, Canoe
Punjab Giddha (women), Bhangra (men)
Jammu & Kashmir Rauf, Hikat
Himachal Pradesh Jhora, Jhali, Dangli, Mahasu, Jadda, Jhainta, Chharhi
Haryana Jhumar, Ras Leela, Phag dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khoria, Gagor
Uttarakhand Jhora, Choliya Dance, Chancheri, Chhapeli, Jagars, Thali, Jadda and JhaintaShare this